Ventilationskontroll och energideklaration

Vi erbjuder kombinerad energideklaration, ventilationskontroll och OVK besiktning i din bostadsrättsförening. Energibesiktningen & ventilationskontrollen sker vid ett och samma samma tillfälle. En kombinerad besiktning är oerhörd kostnadseffektiv och minskar dessutom besväret för de boende. Läs mera om ventilationskontroll

energideklaration - Kiwa

OVK-besiktning - vi är medlem i FUNKIS

energideklaration - Swedac

 

 

Energideklaration Bostadsrättsförening

Boverkets energideklaration beskriver hur effektivt din bostadsrätt är ur energisynpunkt. Du får information om hur mycket energi som Brf bostadsrättsföreningen använder och vart den tar vägen. Boverkets energideklaration ska fungera som ett kvalitetskvitto som redovisar bostadsrättsföreningens energiprestanda. Energiklass A står för en byggnad med låg energianvändning och G för en byggnad med hög energianvändning. En Brf som har en energianvändning som motsvarar det villkor som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C. De flesta äldre byggnader hamnar i energiklasserna D, E, F eller G. Den vanligaste energiklassen för äldre byggnader förväntas bli klass E.
Energideklarationen skall innehålla uppgifter om:energideklaration brf

 • den mängd energi som behövs för den aktuella byggnadens drift.
 • byggnadens energiklass (A-G)
 • att obligatorisk ventilationskontroll har utförts i byggnaden (inte obligatorisk för villafastigheter)
 • om radonmätning har utförts (radonmätning är inte obligatorisk)
 • ett statistisk referensvärde så att man kan jämföra och bedöma byggnadens energiprestanda.
 • förslag till kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder.

 

Energideklaration Brf – på vilket sätt?

 • Obligatorisk besiktning av fastigheten. Själva besiktningen ta ca 1,5-4 timmar för bostadsrätter, flerbostadshus och kommersiella fastigheter, beroende på storlek och komplexitet.
 • OBS!  Vi har morgon- och kvällstider.
 • Under besiktningen mäter vi bland annat luftflöden (l/sek), areor (m2), isoleringstjocklek (mm) och temperaturer (C).
 • Insamlande av nödvändig information såsom  nuvarande bostadsrättens energianvändning, typ och status på uppvärmnings- och ventilationsanläggningar, konstruktion av byggnadselement, felaktigheter i klimatskal, etc.
 • Normalårskorrigering, normalisering och fördelning av levererad energi till bostadsrättsföreningen.
 • En jämförelse mellan faktisk energianvändning och referensvärden för jämförbara byggnader. Jämförelsen redovisas som energianvändning per kvadratmeter uppvärmd area(kWh/m²).
 • Redovisningen består av en översiktlig presentation av fastighetens energiprestanda.
 • Förslag på åtgärder, med lönsamhetskalkyler, för att förbättra byggnadens energiprestanda.
 • Elektroniskt överföring av deklarationen till Boverkett

Följande byggnader är undantagna skyldigheten att energideklarera

 • Bostadshus som används eller är avsedda för användning mindre än fyra månader per år eller under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25% av en helårsanvändning
 • Byggnader som är byggnadsminnen eller är särskilt värdefulla (enl. PBL 3:12) om åtgärdsförslag inte kan lämnas
 • Hemliga byggnader
 • Industrianläggningar och verkstäder där den huvudsakliga verksamheten är tillverkning eller en verkstad
 • Tillfälliga byggnader som ska användas i högst två år
 • Ekonomibyggnader inom skogs- och jordbruksnäring
 • Fristående byggnader mindre än 50 kvm
 • Byggnader som i huvudsak används till andakt eller religiös verksamhet

Hus med nyttjanderätt där:

 • Upplåtelsen är tillfällig eller en liten del av byggnaden
 • Sker mellan företag i samma koncern
 • Sker genom arrende och byggnaden inte används som bostad åt arren­datorn

En och tvåbostadshus med nyttjanderätt om upplåtelsen sker:

 • På grund av ägarens arbete eller studier på annan ort, utlandsvistelse, sjukdom med mera
 • Genom testamente till närstående eller dylikt

Vid försäljning av byggnad:

 • Mellan företag inom samma koncer
 • Expropriation eller inlösen
 • Konkursbo eller exekutivt förfarande
 • Närstående eller dylikt.

Boverkets energideklaration - energiklassning

Energideklaration bostadsrätt: efter genomförd besiktning

Sammanfattningen på Boverkets energideklaration ska sättas upp i allmänt utrymme, t.ex. på anslagstavlan i en trappuppgång. Detta för att boende och besökande ska ha möjligheten att jämföra den aktuella fastighetens energiprestanda med andra fastigheter.
Den del av deklarationen som inte behöver anslås, ska innehålla fastighetens OVK (obligatorisk ventilationskontroll) status samt förslag till kostnads- och energieffektiva åtgärdsförslag.
Det åligger på energiexpertens ansvar att de åtgärdsförslag som presenteras får inte inverka på ett negativt sätt på innemiljön. Besiktningsintervall: Vart 10:e år.

Energideklaration för bostadsrättsföreningen Brf är avdragsgill

Utgift för energideklaration i din bostadsrätt är avdragsgill, vanligtvis som en löpande driftskostnad för bostadsrättsföreningen eller näringsverksamheten. Vid uthyrning kan utgiften för energideklaration dras av som en driftskostnad i inkomstslaget näringsverksamhet om uthyrningen medför att byggnaden tillhör en näringsfastighet. Utebliven energideklaration kan bli kostsam. De som struntar i att ta fram energideklaration för sin bostadsrätt riskerar vitesföreläggande. Samma sak händer om man håller energideklarationen hemlig och inte visar resultatet. Sveriges kommuner och landsting, har rekommenderat kommunerna att bestraffa de senfärdiga med ett vitesbelopp som ligger något högre än vad det kostar att genomföra en energideklaration. För en liten Brf bostadsrättsförening kan det betyda böter på cirka 30.000 kronor och för en villaägare mellan 3 500 – 7 000 kronor.

Skandek AB – om oss

Skandek AB grundades 2008 av Jonas Helfrid och Claus Holten. Vi är båda högskole utbildade energiingenjörer. Jonas är Certifierad energiexpert (N) och sakkunnig funktionskontrollant (ovk-besiktning). Claus är Certifierad Energiexpert (K) med behörighet för energideklaration i komplexa byggnader med kyla. Vi är verksamma i Helsingborg, Landskrona, Lund och Malmö men även mycket aktiva utanför tätorten – i hela det magisk vackra Skåne Län. Skandek AB har egna anställda experter. Vi är inget förmedlingsföretag och jobbar helt utan fördyrande mellanhänder. Hos oss är det samma person som som hjälper dig:  från första kontakten – under besiktningens gång – till det slutförda uppdraget. Läs mera om energideklaration och energideklaration villa samt våra övriga tjänster.

obligatorisk ventilationskontroll

 

Våra energiexperter har utfört energibesiktning & ventilationskontroll i mer än 10 000 byggnader i Helsingborg, Lund, Malmö & övriga Skåne Län.

Skandek AB