Energideklaration

Boverkets energideklaration är detsamma som energimärkning av byggnader. I korthet beskriver den hur effektivt ett hus är ur energisynpunkt. Den redovisar hur byggnadens energianvändning kan minskas och driftskostnaderna sänkas. Ett bra värde på energiprestandan ger signaler om en välskött byggnad. 
Skandek AB står til tjänst med energideklaration, OVK-besiktning samt rengöring och injustering av ventilation. Våra certifierade energiexperter har många års erfarenhet och prima referenser. Vi är inget förmedlingsföretag och jobbar helt utan fördyrande mellanhänder. Hos oss är det samma person som hjälper dig, från första kontakten, under besiktningens gång, till det slutförda uppdraget.

kontakta oss SKICKA OFFERT

Energideklaration – vad kostar det?

För villafastighet & småhus tar vi från 1 975:- inkl. moms. Flerbostadshus och lokalfastigheter från 3 500:- exkl. moms. Vi lämnar offert med fastpris garanti. Sammanfattningsvis; inga “övriga kostnader” tillkommer.  

Energideklaration och OVK ventilationskontroll

Att kombinera energibesiktningen och OVK ventilationskontrollen är tidsbesparande och kostnadseffektivt. Därför kan vi utlova denna tjänst till ett speciellt fördelaktigt pris. Vi kan också vara behjälpliga med kanalrensning, rengöring och injustering. Läs mera om: OVK besiktning

Fakta om energideklarationen

Boverkets energideklaration beskriver hur effektiv en byggnad är ur energisynpunkt. Dessutom ger den information om hur mycket energi som byggnaden använder och vart den tar vägen. Vidare fungerar den som ett kvalitetskvitto som redovisar energiprestandan och energiklassen. Energiklass A står för en byggnad med låg energianvändning och G för en byggnad med hög energianvändning. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det villkor som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C. De flesta äldre byggnader hamnar i energiklasserna D, E, F eller G. Enligt experterna blir den vanligaste energiklass för äldre byggnader: E 
Vidare ska deklarationen innehålla uppgifter om:

 • den mängd energi som byggnaden behöver.
 • energiklass (A-G)
 • energiprestandan
 • är obligatorisk ventilationskontroll utfört i byggnaden (inte obligatorisk för villafastigheter)
 • är radonmätning utfört (radonmätning är inte obligatorisk)
 • ett statistisk referensvärde så att man kan jämföra och bedöma energiprestandan.
 • förslag till kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder

Energibesiktning – på vilket sätt?

 • Obligatorisk besiktning av fastigheten. Till exempel tar besiktningen ca 1-4 timmar för bostadsrätter, flerbostadshus och kommersiella fastigheter, beroende på storlek och komplexitet.
 • OBS!  Vi har morgon- och kvällstider.
 • Under besiktningen mäter vi bland annat luftflöden (l/sek), areor (m2), isoleringstjocklek (mm) och temperaturer (C).
 • Insamlande av nödvändig information såsom  nuvarande energianvändning, typ och status på uppvärmnings- och ventilationsanläggningar, konstruktion av byggnadselement, felaktigheter i klimatskal, etc.
 • Normalårskorrigering, normalisering och fördelning av levererad energi till byggnaden.
 • Sammanfattningsvis en jämförelse mellan den faktiska energianvändningen och referensvärden för jämförbara byggnader. Jämförelsen anger energianvändning per kvadratmeter uppvärmd area (kWh/m²).
 • Redovisningen består av en översiktlig presentation av energiprestandan.
 • Förslag på åtgärder, med lönsamhetskalkyler, för att förbättra byggnadens energiprestanda.
 • Till sidst, elektronisk överföring av deklarationen till Boverket

Följande byggnader är undantagna skyldigheten att energideklarera

 • Bostadshus som blir använd eller är avsedda för användning mindre än fyra månader per år eller under en begränsad del av året om energianvändningen är mindre än 25% av en helårsanvändning
 • Byggnader som är byggnadsminnen eller är särskilt värdefulla (enl. PBL 3:12) till exempel om åtgärdsförslag inte kan lämnas
 • Hemliga byggnader
 • Industrianläggningar och verkstäder där den huvudsakliga verksamheten är tillverkning eller en verkstad
 • Tillfälliga byggnader som ska användas i högst två år
 • Ekonomibyggnader inom skogs- och jordbruksnäring
 • Fristående byggnader mindre än 50 kvm
 • Byggnader som i huvudsak blir använd till andakt eller religiös verksamhet

Hus med nyttjanderätt där:

 • Upplåtelsen är tillfällig eller en liten del av byggnaden
 • Sker mellan företag i samma koncern
 • Sker genom arrende och byggnaden inte används som bostad åt arren­datorn

En och tvåbostadshus med nyttjanderätt om upplåtelsen sker:

 • På grund av arbete eller studier på annan ort, utlandsvistelse, sjukdom 
 • Genom testamente till närstående eller dylikt

Vid försäljning av byggnad:

 • Mellan företag inom samma koncern
 • Expropriation eller inlösen
 • Konkursbo eller exekutivt förfarande
 • Närstående eller dylikt.

Efter genomförd besiktning

Det är ägaren som ansvarar för att sammanfattningen av energideklarationen blir uppsatt på väl synlig plats i byggnaden. Syftet med detta är att de boende och besökande ska ha möjligheten att jämföra energiprestandan med andra fastigheter.
Den del av deklarationen som bostadsrätsföreningen inte behöver att offentliggöra, ska innehålla OVK protokoll (obligatorisk ventilationskontroll) status samt förslag till kostnads- och energieffektiva åtgärdsförslag. Detta innebär att energiexperten är ansvarig för att de åtgärdsförslag som blir presenterade inte inverkar på ett negativt sätt på innemiljön. 

Energideklaration är avdragsgill

Utgift för energideklaration är avdragsgill, vanligtvis som en löpande driftskostnad för bostadsrättsföreningen eller näringsverksamheten. Vid uthyrning kan utgiften för deklarationen dras av som en driftskostnad i inkomstslaget näringsverksamhet, om uthyrningen medför att byggnaden tillhör en näringsfastighet. Följderna av en utebliven deklaration kan bli kostsam. De som struntar i att ta fram energideklaration riskerar problem. Konsekvenserne kan bli vitesföreläggande. Samma sak händer om man håller deklarationen hemlig och inte visar resultatet. Sveriges kommuner och landsting, har rekommenderat kommunerna att bestraffa de senfärdiga med ett vitesbelopp som ligger något högre än vad det kostar att genomföra energideklarationen. Följderna kan bli kostsamma. För en liten bostadsrättsförening kan det leda till böter på cirka 30.000 kronor och för en villaägare mellan 3 500 – 7 000 kronor. 

energideklaration
energideklaration
energideklaration
Värmepumpskydd
Värmepumpskydd