Energideklaration

Energideklarationen beskriver hur effektivt ett hus är ur energisynpunkt. Den redovisar hur byggnadens energianvändning kan minskas och driftskostnaderna sänkas. Boverkets energideklarationen synliggöra och blottläggar byggnadens energiprestanda, status på ventilationssystemet och energibesparande åtgärdsförslag.
Energiklass A står för en byggnad med låg energianvändning och G för en byggnad med hög energianvändning. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det villkor som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C. De flesta äldre byggnader hamnar i energiklasserna D, E, F eller G. Vidare ska deklarationen innehålla uppgifter om:

 • den mängd energi som byggnaden behöver.

 • energiklass (A-G)
 • energiprestandan
 • är obligatorisk ventilationskontroll utfört i byggnaden (inte obligatorisk för villafastigheter)
 • är radonmätning utfört (radonmätning är inte obligatorisk)
 • ett statistisk referensvärde så att man kan jämföra och bedöma energiprestandan.
 • förslag till kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder
Få vårt bästa pris här!

Vad kostar en energideklaration?

För villafastighet & småhus tar vi från 1 975:- inkl. moms. Flerbostadshus och lokalfastigheter från 3 500:- exkl. moms. Vi lämnar offert med fastpris garanti. Inga “övriga kostnader” tillkommer.  

Kan man få energideklaration & OVK besiktning samtidigt?

Att kombinera energideklaration och obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är tidsbesparande och kostnadseffektivt. Därför kan vi utlova denna tjänst till ett speciellt fördelaktigt pris. Vi kan också vara behjälpliga med kanalrensning, rengöring och injustering. Läs mera om OVK besiktning

Energideklaration – på vilket sätt?

 • Obligatorisk besiktning av fastigheten. Till exempel tar besiktningen ca 1-4 timmar för bostadsrätter, flerbostadshus och kommersiella fastigheter, beroende på storlek och komplexitet.
 • OBS!  Vi har morgon- och kvällstider.
 • Under besiktningen mäter vi bland annat luftflöden (l/sek), areor (m2), isoleringstjocklek (mm) och temperaturer (C).
 • Insamlande av nödvändig information såsom  nuvarande energianvändning, typ och status på uppvärmnings- och ventilationsanläggningar, konstruktion av byggnadselement, felaktigheter i klimatskal, etc.
 • Normalårskorrigering, normalisering och fördelning av levererad energi till byggnaden.
 • Sammanfattningsvis en jämförelse mellan den faktiska energianvändningen och referensvärden för jämförbara byggnader. Jämförelsen anger energianvändning per kvadratmeter uppvärmd area (kWh/m²).
 • Redovisningen består av en översiktlig presentation av energiprestandan.
 • Förslag på åtgärder, med lönsamhetskalkyler, för att förbättra byggnadens energiprestanda.
 • Till sidst, elektronisk överföring av deklarationen till Boverket

Vilka byggnader är undantagna skyldigheten att energideklarera?

 • Bostadshus som blir använd eller är avsedda för användning mindre än fyra månader per år eller under en begränsad del av året om energianvändningen är mindre än 25% av en helårsanvändning
 • Byggnader som är byggnadsminnen eller är särskilt värdefulla (enl. PBL 3:12) till exempel om åtgärdsförslag inte kan lämnas
 • Hemliga byggnader
 • Industrianläggningar och verkstäder där den huvudsakliga verksamheten är tillverkning eller en verkstad
 • Tillfälliga byggnader som ska användas i högst två år
 • Ekonomibyggnader inom skogs- och jordbruksnäring
 • Fristående byggnader mindre än 50 kvm
 • Byggnader som i huvudsak blir använd till andakt eller religiös verksamhet

Hus med nyttjanderätt där:

 • Upplåtelsen är tillfällig eller en liten del av byggnaden
 • Sker mellan företag i samma koncern
 • Sker genom arrende och byggnaden inte används som bostad åt arren­datorn

En och tvåbostadshus med nyttjanderätt om upplåtelsen sker:

 • På grund av arbete eller studier på annan ort, utlandsvistelse, sjukdom 
 • Genom testamente till närstående eller dylikt

Vid försäljning av byggnad:

 • Mellan företag inom samma koncern
 • Expropriation eller inlösen
 • Konkursbo eller exekutivt förfarande
 • Närstående eller dylikt.

Efter genomförd besiktning

Det är ägaren som ansvarar för att sammanfattningen av energideklarationen blir uppsatt på väl synlig plats i byggnaden. Syftet med detta är att de boende och besökande ska ha möjligheten att jämföra energiprestandan med andra fastigheter.
Den del av deklarationen som bostadsrätsföreningen inte behöver att offentliggöra, ska innehålla OVK protokoll (obligatorisk ventilationskontroll) status samt förslag till kostnads- och energieffektiva åtgärdsförslag. Detta innebär att energiexperten är ansvarig för att de åtgärdsförslag som blir presenterade inte inverkar på ett negativt sätt på innemiljön. 

Utgift för energideklaration är avdragsgill, vanligtvis som en löpande driftskostnad för bostadsrättsföreningen eller näringsverksamheten. Vid uthyrning kan utgiften för deklarationen dras av som en driftskostnad i inkomstslaget näringsverksamhet, om uthyrningen medför att byggnaden tillhör en näringsfastighet. Följderna av en utebliven deklaration kan bli kostsam. De som struntar i att ta fram energideklaration riskerar problem. Konsekvenserna kan bli vitesföreläggande. Samma sak händer om man håller deklarationen hemlig och inte visar resultatet. Sveriges kommuner och landsting, har rekommenderat kommunerna att bestraffa de senfärdiga med ett vitesbelopp som ligger något högre än vad det kostar att genomföra energideklarationen. Följderna kan bli kostsamma. För en liten bostadsrättsförening kan det leda till böter på cirka 30.000 kronor och för en villaägare mellan 3 500 – 7 000 kronor. 

Skandek AB

Vi har certifierade experter och ett kvalitetssystem enl. standard ISO/IEC 17020 (Swedac) och konsultansvarsförsäkring som uppfyller kraven på försäkring enligt ABK 96. Vi är medlemmer i FUNKIS funktionskontrollanterna i Sverige. I samband med det reviderade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda har Skandek AB fungerad som remissinstans åt regeringen. Läs mera om skandek AB i denna pressmeddelande. Våre duktiga experter har utfört energideklaration & OVK i mer än 15 000 byggnader i Skåne Län.

OVK besiktningSwedcert  Swedac 

energideklaration bostadsrätt
Boverkets energideklaration
energideklaration villa
energideklaration Krapperupstiftelsen