Ventilationskontroll villa

I en- och tvåfamiljshus måste ägaren genomföra en förstagångsbesiktning av ventilationssystemet vid nyinstallation. Det ska göras innan ett system tas i bruk första gången. Besiktningen skall utföras av en certifierad kontrollant. En- och tvåfamiljshus är undantagit kravet om OVK besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) där det endast krävs en förstagångsbesiktning av ventilationssystemet. 

Offert med fastpris garanti
ventilationskontroll villa

I villafastigheter med mekanisk ventilation och återvinning är det mycket viktigt med korrekt injusterade luftflöden. För höga eller låga luftflöden har stor inverkan på energianvändningen och inomhusklimatet.

Felagtigt injusterade och försmutsade och igensatte don kan mångdubbla husets energianvändning. Ett väl injusterat ventilationssystem är en viktig förutsättning för effektiv energianvändning i byggnader. En rätt utförd injustering minskar också risken för dåligt inomhusklimat, ventilationsljud, fukt- och eventuella radonproblem.

Ventilationskontroll flerbostadshus och lokal

Obligatorisk ventilationskontroll ska göras med 3 till 6 års intervall beroende på typ av ventilationssystem och verksamheten i byggnaden. Skandek AB kan erbjuda OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i flerbostadshus och kommerciella fastigheter.

Innan ventilationskontrollen: vad skal jag förbereda

Berörda lägenheter, lokaler och teknikutrymmen måste vara tillgängliga på OVK besiktningsdagen. Vid bokningen får du aviseringslappar levererade av oss. Där står vilka förberedelser som de boende behöver göra innan besiktningsmannens besök. På besiktningsdagen bör även ventilationsritningar, drift- och underhållsinstruktioner och föregående OVK-protokoll finns tillgängliga.

Ventilationskontroll villa och energideklaration – kombinerad?

Vi kan även erbjuda våra kunder kombinerad ventilationskontroll och energideklaration inom Skåne Län till ett mycket förmånligt pris. Ventilationskontrollen och energibesiktningen sker på samtidigt. Vi utlovar dessutom en snabb hantering av protokoll och deklaration. Vänligen kontakta oss för ytterligare information och prisuppgift på kombinerad ventilationskontroll och energideklaration. Läs mera om energideklaration.

För höga luftflöden

Om vissa rum inte har tillräckligt med luft finns en uppenbar risk att det totala luftflödet måste höjas, eller redan är för högt, för att kompensera för de ställen där det är för lite luft. Det går då åt mer energi för att värma luften och mer elenergi för att driva fläktarna. Ett för högt tilluftsflöde kan dessutom ge upphov till övertryck i byggnaden, vilket i sin tur kan orsaka fukt- och mögelproblem.

För låga luftflöden

För låga luftflöden försämrar inte bara inomhusklimatet, utan leder ofta till att flödesbalansen påverkas. Har ventilationssystemet mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning, kommer återvinningen att försämras om luftflödena inte är balanserade på rätt sätt. Med för lågt frånluftsflöde sjunker temperaturen på tilluften som då måste höjas med hjälp av köpt energi. För lågt frånluftsflöde kan också innebära övertryck i byggnaden, vilket som tidigare nämnts kan orsaka fukt- och mögelproblem.

För hög temperatur

Om luftflödena är felaktigt injusterade är risken stor att problemen kompenseras genom att höja temperaturen, antingen i rummet (via radiatorsystemet), eller i den luft som tillförs via ventilationen. För höga luftflöden kan också leda till drag, som ofta kompenseras genom att höja temperaturen på den luft som tillförs. Mer värme måste tillföras, vilket leder till ökad energianvändning.
Skandek AB utför även injustering av ventilation. Våra OVK besiktningsmän är SWEDCERT certifierade med behörighet N, vilket innebär riksbehörighet.

Skandek AB

Vi har certifierade experter och ett kvalitetssystem enl. standard ISO/IEC 17020 (Swedac) och konsultansvarsförsäkring som uppfyller kraven på försäkring enligt ABK 96. Vi är medlemmer i FUNKIS funktionskontrollanterna i Sverige. I samband med det reviderade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda har Skandek AB fungerad som remissinstans åt regeringen. Läs mera om Skandek AB i denna pressmeddelande. Våre duktiga experter har utförd energideklaration & ventilationskontroll i mer än 15 000 byggnader i Skåne Län.

Funkis - Funktionskontrollanterna i Sverige