OVK-besiktning

Vad menas med OVK?

OVK-besiktning, även kallad obligatorisk ventilationskontroll, är en lagstadgad besiktning som skall utförd med jämna intervaller. Syftet med kontrollen är att visa om ventilationen uppfyller de krav som gäller. I tider med rekordhöga energipriser är det extra viktigt att ha koll på byggnadens ventilation. Ett välfungerande ventilationssystem är en viktig förutsättning för att minska energianvändningen. Enligt experterna minskar det också risken för dåligt inomhusklimat (astma, allergi), ventilationsljud, fukt- och eventuella radonproblem. Skandek AB erbjuder OVK-besiktning såväl som rengöring och injustering av ventilationssystem.

ovk besiktning


OVK-besiktning och energideklaration

Vi erbjuder dessutom kombinerad OVK-besiktning och energideklaration till ett särskilt förmånligt pris. Det innebär att våra duktiga certifierade experter har behörighet till att utföra OVK-besiktningen och energibesiktningen samtidigt.

Uppdatering av energideklarationen

I samband med OVK-besiktning och injustering av luftflöden kan vi tillika erbjuda att uppdatera en redan gällande energideklaration till ett mycket fördelaktigt pris. Med andra ord: ni får en helt ny energideklaration med 10 års giltighetstid. Läs mera om: energideklaration

OVK-besiktning och rengöring av ventilationssystem

En vanlig orsak till en ej godkänd OVK är smutsiga kanaler/don och därtill hörande låga luftflöden. Konsekvenserna av ett illa skött och smutsigt ventilationssystem kan vara allvarliga. Vi står till tjänst med rensning av ventilationssystem injustering af luftflöden vilket innebär rengöring av hela systemet: kanaler, ventilationsdon och ventilationsfläktar.

OVK-besiktning – protokoll

Våra besiktningsmän skriver alltid ett protokoll för att sedan redovisa resultatet av kontrollen. Vi skickar två exemplar av OVK protokollen. Det ena exemplaret blir skickad till byggnadsnämnden i den kommunen där besiktningen ät utförd, varav det andra blir överlämnad till ägaren utav byggnaden.  
OVK-besiktningen resulterar till slut även i ett utfärdande av ett intyg gällande OVK kontrollen. Läs mera hos Boverket.

Ifall ändringar har skett är det normerna som gäller i dag som blir applicerad. Kontrollen blir utförd av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. Besiktningsmannen ska ge förslag till hur energiåtgången kan bli mindre, avseende ventilationen, utan att försämra det viktiga inomhusklimatet. Det är ägaren av byggnaden, till exempel Bostadsrättsföreningen, som ansvarar för att ventilationskontrollen blir genomförd. Ägaren ska välja en funktionskontrollant, som är certifierad. Vidare bör det alltid föreligga en godkänd OVK protokoll för byggnaden hos byggnadsnämnden i kommunen.

OVK – så här går det till

 • Våra OVK besiktningsmän kontrollera att ventilationssystemet fungerar enligt de föreskrifter som var gällande när systemet togs i bruk.
 • Först och främst kontrollera vi att systemet har samma egenskaper som byggnadsåret – att det inte är ombyggd.
 • Om ventilationen är ombyggd eller ändrad är det föreskrifterna som gällde vid ombyggnadsåret som är gällande.
 • Ventilationskontrollen skall göras metodisk och regelmässigt.
 • Den obligatoriska ventilationskontrollen skall vara fullgjord innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning).
 • För de flesta byggnader är den obligatoriska kontrollen därefter återkommande, var 3 eller 6 år. 

På vilket sätt blir ventilationskontrollen utförd

 • Besiktningsmannen kontrollera att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan överföras i byggnaden.
 • Vid den första OVK besiktningen kontrollera besiktningsmannen att funktionen och särdragen hos ventilationssystemet harmoniera med till varje tid gällande föreskrifter.
 • Vid återkommande ventilationsbesiktningar kontrollera vi att funktionen och egenskaperna i ventilationssystemet överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk eller blev ändrad.
 • Ytterligare ska ventilationssystemet fungerar på det sätt som det är tänkt från början.
 • Uppmätning av till- och frånluftsflöden. 
 • Skötselanvisningar skal vara lätt åtkomliga. 

Vem är ansvarig?

Det är byggnadens ägare, till exempel Bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK besiktningen blir genomförd.

 • Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. 
 • Protokollet blir överlämnad till byggnadsnämden i den aktuella kommunen.
 • Efter varje besiktning ska funktionskontrollanten skriva ett protokoll som redovisar resultatet. Kontrollanten ska påpeka de fel och brister som finns. Ett exemplar blir överlämnad till ägaren av byggnaden och ett exemplar skickad till byggnadsnämnden i den aktuella kommunen.
 • Funktionskontrollanten utfärder ett intyg som visar att besiktningen er genomfört. Ägaren, till exempel bostadsrättsföreningen, ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden.

Åtgärda fel och brister:

Det är ägaren av byggnaden som ansvarer för att korrigerade de fel och brister som framkommer vid OVK kontrollen. Det är byggnadsnämnden som bevakar att ägaren ansvara för sina skyldigheter för den obligatoriska ventilationskontrollen.

Skandek AB

Vi har certifierade experter och ett kvalitetssystem enl. standard ISO/IEC 17020 (Swedac) och konsultansvarsförsäkring som uppfyller kraven på försäkring enligt ABK 96. Vi är medlemmer i FUNKIS funktionskontrollanterna i Sverige. I samband med det reviderade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda har Skandek AB fungerad som remissinstans åt regeringen. Läs mera om Skandek AB i denna pressmeddelande.