OVK besiktning

Behöver du hjälp med OVK besiktning och ventilationskontroll i din bostadsrätt eller ditt flerbostadshus? Vi erbjuder obligatorisk ventilationskontroll – även kallad OVK – såväl som rengöring och injustering av ventilationsystem.
I tider med rekordhöga energipriser är det extra viktigt att ha koll på byggnadens ventilationssystem! Ett rent och välskött och ventilationssystem är ett absolut “måste” när det handlar om att minska energiförbrukningen. Kontakta oss nu. Våra experter hjälper till med att trimma ditt ventilationssystem.

OVK besiktning – varför det?

Ett väl fungerande ventilationssystem är en viktig förutsättning för effektiv energianvändning i byggnader. 
Det minskar risken för dåligt inomhusklimat (astma, allergi), ventilationsljud, fukt- och eventuella radonproblem. Syftet med ventilations kontrollen är att visa att ventilationen uppfyllar de krav som gälde när huset uppfördes.

ovk-besiktning


Våra OVK besiktningsmän kontrollera att ventilationssystemet fungerar enligt de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Först och främst kontrollera vi att att systemet har samma egenskaper som byggnadsåret – att det inte har byggts ut eller förändrats. Om systemet har byggts ut under årens gång är det föreskrifterna som gällde vid ombyggnadsåret som ska appliceras på systemet.

Det är byggnadens ägare, till exempel Bostadsrättsföreningen Brf, som ska se till att OVK besiktningen utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Det bör finnas ett protokoll för byggnaden, hos kommunens byggnadsnämnd.

OVK och energideklaration?

Vi kan även erbjuda kombinerad OVK besiktning och energideklaration i Brf bostadsrättsföreningar, hyresfastigheter och lokalfastigheter – till ett mycket förmånligt pris. Våra duktiga certifierade experter har behörighet att utföra OVK besiktning och energideklaration samtidigt.  Ventilationskontrollen och energibesiktningen sker på en och samma gång – allt för att minimera olägenheterna för de boende och för ägaren.

Uppdatering av energideklarationen?

I samband med OVK besiktning bostadsrätt och injustering av luftflöden kan vi erbjuda att uppdatera en redan gällande energideklaration till ett mycket fördelaktigt pris. Ni får en helt ny energideklaration med 10 års giltighetstid. Läs mera om: energideklaration och energideklaration Bostadsrätt

OVK besiktning och rengöring av ventilationssystem

En vanlig orsak till en ej godkänd OVK är smutsiga kanaler/don och därill hörande låga luftflöden.
Vi kan erbjuda rensnig av ventilationssystem vilket innebär rensning av kanaler, ventilationsdon och ventilationsfläktar.

OVK besiktning – protokoll

Våra besiktningsmän för alltid ett protokoll där han går igenom alla punkter som skall göras, för att sedan redovisa resultatet av kontrollen. OVK protokollen skall sedan även göras i två exemplar. Det ena exemplaret skall sändas till byggnadsnämnden i kommunen där besiktningen gjordes, varav det andra skall överlämnas till ägaren utav byggnaden.  OVK besiktningen resulterar till slut även i ett utfärdande av ett intyg gällande OVK kontrollen. Läs mera hos Boverket.

Obligatorisk ventilationskontroll OVK, skall göras med jämna intervaller. Syftet är att visa att ventilationen uppfyllar de krav som gälde när huset uppfördes. Om systemet har ändrets är det dagerns normer som är gällande. Kontrollen ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. Besiktningsmannen ska ge förslag till hur energiåtgången kan minskas avseende ventilationen, utan att försämre det viktiga inomhusklimatet.Det är byggnadens ägare, till exempel BRF bostadsrättsföreningen, som ska se till att ventilationskontrollen gennomförs. Ägaren ska välja en funktionskontrollant, som är certifierad. Det bör alltid finnas en godkänd ventilations-protokoll för byggnaden hos kommunens byggnadsnämnd.

OVK skolan

Ventilationskontrollen skall göras metodisk och regelmässigt.

Den obligatoriska ventilationskontrollen skall fullgöras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska kontrollen därefter göras återkommande, var 3 eller 6 år. Läs mer om ventilation villa

På vilket sätt ska kontrollen göras?

Vid varje besiktningskal det kontrolleras att: ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan överföras i byggnaden samt att skötselanvisningar finns lätt åtkomliga. Ventilationssystemet ska fungerar på det sätt som det är tänkt. Till- och frånluftsflöden skal mätas. 

Vid den första OVK-besiktningen ska det kontrolleras att funktionen och särdragen hos ventilationssystemet harmonera med till varje tid gällande föreskrifter. Vid återkommande ventilations-besiktningar ska besiktningsmannen kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk eller ändrades.

Protokollet skickas till kommunens byggmnadsnämd.

Efter varje besiktning ska funktionskontrollanten skriva ett protokoll som redovisar resultatet. Kontrollanten ska påpeka de fel och brister som finns. Protokollet ska undertecknas. Ett exemplar överlämnas till byggnadens ägare och ett exemplar skickas till byggnadsnämnden i den aktuell kommun.

OVK intyget anslås på väl synlig plats

Funktionskontrollanten utfärder ett intyg som visar att besiktningen har genomförts. Byggnadens ägare, till exempel bostadsrätten, ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden.

Åtgärda fel och brister:

Byggnadens ägare ska se till att fel och brister som upptäcks vid OVK åtgärd rättas till. Det är kommunens byggnadsnämnd som bevakar att byggnadens ägare ansvara för sina skyldigheter för OVK.

Skandek AB

Skandek AB etablerades 2008 av Jonas Helfrid och Claus Holten. Vi är mantalsskrivna på Råå som ligger i Skåne Län strax söder om Helsingborg. Företagets första namn var Skånsk Energideklarering vilket senare ändrades till Skandek AB. Vi är båda högskola utbildade energiingenjörer. Jonas är Certifierad energiexpert (N) och sakkunnig funktionskontrollant (ovk besiktningar). Claus är Certifierad Energiexpert (K) med behörighet för energideklaration i byggnader med kyla. Vi är verksamma i Ängelholm, Helsingborg, Landskrona, Lund och Malmö men även mycket aktiva utanför tätorten – i hela det vackra Skåne Län. Vi har sedan 2008 utförd mer än 10 000 besiktningar och ovk besiktningar i Skåne Län. 

Funktionskontrollanterna i Sverige